Банкноти и ограничаване на фалшифицирането

Във всяка страна има правни ограничения срещу възпроизвеждането на изображения на банкноти. Фалшифицирането на парични знаци е престъпление и въпреки че в отделните страни ограниченията по отношение на възпроизвеждането на изображения на банкноти са различни, в някои от тях това е строго забранено, дори с художествена или рекламна цел. Дори в страните, в които се допуска ограничено използване на изображения на банкноти, съществуват определени правила и изисквания за това. Настоящият уебсайт предоставя информация относно възпроизвеждането на изображения на банкноти и препраща към сайтове с допълнителни насоки, специфични за отделни страни.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото от фалшифицирането на валута като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати, са отделни хора и търговците, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивата валута може също така да подкопае доверието в системата на разплащане, като кара хората да се чувстват несигурни, когато приемат пари в брой при финансови операции.

Отговорност за настоящия уеб сайт носи Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ / Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Групата е разработила система за ограничаване на фалшифицирането (СОФ), която ограничава използването на персонални компютри, техника за цифрови изображения и приложен софтуеър за фалшифициране на банкноти. Системата СОФ се използва доброволно от производители на хардуер и софтуер и не позволява изображения на защитени банкноти да бъдат улавяни или възпроизвеждани чрез персонални компютри или техника за цифрови изображения. Технологията не е в състояние да следи за употребата на персоналните компютри или средствата за цифрови изображения, в които е внедрена.

За информация конкретно за дадена страна или за определено изображение на банкнота, което желаете да използвате, щракнете на съответния район на картата, или изберете от списъка съответната страна или валута.

1.

Райони:

Изберете район от списъка или на картата
 

Парична единица:

Страни:

Езици:

CHF- Швейцарски франк Швейцария, Лихтенщайн Английски, френски, немски

Официална банка или министерство:

Информация за връзка:

Връзки:

Swiss National Bank

Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Тел.: +41 31 327 0211
Факс: +41 31 327 0228
E-поща: bargeld@snb.ch

Указания

Изображения на банкноти с ниска разделителна способност

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти:

Забранено е да се променят части от банкнотите, тъй като това може да обърка обществеността.

Когато се възпроизвежда само част от банкнотата ― например главата на дадена личност или произведение, изобразено на обратната страна на банкнотата, могат да възникнат проблеми с авторските права, които са извън компетенциите на Швейцарската национална банка.

Възпроизвеждане в печатни издания:

Копията, които смятаме, че не представляват опасност да бъдат объркани с истинските банкноти, са дефинирани в нашия документ „Указания”.

За печатните издания предоставяме в заем цифрови изображения на нашите банкноти (разделителна способност 150 dpi), или физически банкноти (и на двете е поставен надпис „ОБРАЗЕЦ”, разположен диагонално напречно на банкнотата). Те се предоставят само след като бъде декларирана причината за намерението да се възпроизведат банкнотите и след като бъдат приети условията на „споразумението” (чрез подписване и изпращане обратно на писмото с условията). Освен това, строго се забранява прехвърлянето на тези изображения или банкноти на трети страни, а всички предоставени материали трябва да бъдат върнати в Swiss National Bank. Ползвателите отговарят за ограничаването на достъпа до тези материали.

Всички негативи, плаки, позитиви, цифрови носители на информация, графични файлове, магнитни носители, оптични средства за съхранение, и други устройства използвани за изработването на илюстрацията, които съдържат пълни или частични изображения на тази илюстрация, трябва да бъдат унищожени или изтрити след приключване на употребата.

Възпроизвеждане в електронни медии

Цифровите изображения на банкноти, предоставени на разположение за обществен достъп, трябва да отговарят на следните две условия:

  • Разделителна способност на изображението 72 dpi или по-ниска.
  • Надписът „ОБРАЗЕЦ” да бъде отпечатан диагонално напречно на копието в контрастен цвят. Дължината и широчината на думата „ОБРАЗЕЦ” да бъдат съответно най-малко 75% от дължината и 15% от широчината на копието.