Банкноти и ограничаване на фалшифицирането

Във всяка страна има правни ограничения срещу възпроизвеждането на изображения на банкноти. Фалшифицирането на парични знаци е престъпление и въпреки че в отделните страни ограниченията по отношение на възпроизвеждането на изображения на банкноти са различни, в някои от тях това е строго забранено, дори с художествена или рекламна цел. Дори в страните, в които се допуска ограничено използване на изображения на банкноти, съществуват определени правила и изисквания за това. Настоящият уебсайт предоставя информация относно възпроизвеждането на изображения на банкноти и препраща към сайтове с допълнителни насоки, специфични за отделни страни.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото от фалшифицирането на валута като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати, са отделни хора и търговците, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивата валута може също така да подкопае доверието в системата на разплащане, като кара хората да се чувстват несигурни, когато приемат пари в брой при финансови операции.

Отговорност за настоящия уеб сайт носи Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ / Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Групата е разработила система за ограничаване на фалшифицирането (СОФ), която ограничава използването на персонални компютри, техника за цифрови изображения и приложен софтуеър за фалшифициране на банкноти. Системата СОФ се използва доброволно от производители на хардуер и софтуер и не позволява изображения на защитени банкноти да бъдат улавяни или възпроизвеждани чрез персонални компютри или техника за цифрови изображения. Технологията не е в състояние да следи за употребата на персоналните компютри или средствата за цифрови изображения, в които е внедрена.

За информация конкретно за дадена страна или за определено изображение на банкнота, което желаете да използвате, щракнете на съответния район на картата, или изберете от списъка съответната страна или валута.

1.

Райони:

Изберете район от списъка или на картата
 

Парична единица:

Държави:

Езици:

GBP – Британска лира Обединено кралство Английски

Официална банка или министерство:

Информация за връзка:

Връзки:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Имейл: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Насоки на Bank of England

Bank of England: Библиотека изображения на банкноти

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти:

Съгласно член 18, параграф 1 от Закона за подправяне и фалшифициране от 1981 г. възпроизвеждането върху какъвто и да е материал и независимо от правилността на мащаба, на банкнота, емитирана от Bank of England, или на част от такава банкнота, без предварително писмено съгласие от страна на Bank of England, се счита за престъпление. Bank of England също така притежава авторско право върху емитираните от нея банкноти.

Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствена преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.

Процедура

Желаещите да използват изображения на банкноти, емитирани от Bank of England, могат да избират измежду три възможности:

 1. Библиотека изображения на банкноти: Одобрени изображения се намират в нашата библиотека изображения на банкноти. Потребителите трябва да спазват нашите ред и условия за възпроизвеждане, когато боравят с тези изображения. При неспазване на условията може да бъдат предприети съдебни действия.
 2. Bank of England: Библиотека изображения на банкноти

 3. Заявление за възпроизвеждане на банкноти: При използване на каквито и да е други изображения на банкноти, емитирани от Bank of England, трябва да се подаде онлайн заявление за съгласие, като се попълни и изпрати формуляр на заявление за възпроизвеждане на банкноти. В него са обяснени редът и условията за възпроизвеждане.
 4. Заявление за възпроизвеждане на банкноти

 5. Заявлението може да се изпрати и по пощата. Формулярът трябва да се отпечата и попълни и да се изпрати на посочения по-долу адрес за кореспонденция. Служителят, който отговаря за възпроизвеждането на банкноти, ще се постарае да отговори в рамките на 5 работни дни от получаването на заявлението.
 6. Изтегляне на формуляра на заявление

Кореспонденцията във връзка с възпроизвеждането на банкноти трябва да бъде адресирана до:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

За контакт със служителя, който отговаря за възпроизвеждането на банкноти: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk или тел. +44 (0)20 7601 4028.

Възпроизвеждане в печатни издания:

При физическо възпроизвеждане обикновено се дава разрешение за възпроизвеждане на изображения на банкнота, ако са изпълнени следните критерии:

 1. Копията могат да бъдат само едностранни.
 2. Копията не трябва да имат същия размер като истинските банкноти – трябва да са поне 25% по-малки или 25% по-големи. Копията на части от банкноти трябва да отговарят на същите условия.
 3. Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствена преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.
 4. Не трябва да се променя образът на кралицата (освен увеличаване, намаляване или наклон).
 5. Освен това трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 1. Копията трябва да бъдат отпечатани върху материал, който ясно се различава и разграничава от материала, използван за отпечатването на актуалните банкноти, емитирани от Bank of England.
 2. Когато се възпроизвежда повече от 50% от общата повърхност на едната страна, върху копието трябва да бъде отпечатана думата „SPECIMEN“, освен при наклон над 20о. Надписът „SPECIMEN“ трябва да бъде в сив цвят, получерен шрифт, с наклон най-малко 45о, през средата на банкнотата, с дължина най-малко 1/3 от дължината на банкнотата и ширина най-малко 1/10 ширината на банкнотата.
 3. Когато на копието е възпроизведено по-малко от 50% от общата повърхност на едната страна на банкнотата, то няма нужда да бъде наклонено или да съдържа надписа „SPECIMEN“.

Възпроизвеждане в електронни медии:

При цифрово или друго възпроизвеждане обикновено се дава разрешение за възпроизвеждане на изображения на банкнота, ако са изпълнени следните критерии:

 1. Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствена преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.
 2. Не трябва да се променя образът на кралицата (освен увеличаване, намаляване или наклон).

  Освен това трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 1. Когато се възпроизвежда повече от 50% от общата повърхност на едната страна, върху копието трябва да бъде отпечатана думата „SPECIMEN“, освен при наклон над 20о. Надписът „SPECIMEN“ трябва да бъде в сив цвят, получерен шрифт, с наклон най-малко 45о, през средата на банкнотата, с дължина най-малко 1/3 от дължината на банкнотата и ширина най-малко 1/10 ширината на банкнотата.
 2. Когато на копието е възпроизведено по-малко от 50% от общата повърхност на едната страна на банкнотата, то няма нужда да бъде наклонено или да съдържа надписа „SPECIMEN“.