Банкноти и ограничаване на фалшифицирането

Във всяка страна има правни ограничения срещу възпроизвеждането на изображения на банкноти. Фалшифицирането на парични знаци е престъпление и въпреки че в отделните страни ограниченията по отношение на възпроизвеждането на изображения на банкноти са различни, в някои от тях това е строго забранено, дори с художествена или рекламна цел. Дори в страните, в които се допуска ограничено използване на изображения на банкноти, съществуват определени правила и изисквания за това. Настоящият уебсайт предоставя информация относно възпроизвеждането на изображения на банкноти и препраща към сайтове с допълнителни насоки, специфични за отделни страни.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото от фалшифицирането на валута като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати, са отделни хора и търговците, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивата валута може също така да подкопае доверието в системата на разплащане, като кара хората да се чувстват несигурни, когато приемат пари в брой при финансови операции.

Отговорност за настоящия уеб сайт носи Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ / Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Групата е разработила система за ограничаване на фалшифицирането (СОФ), която ограничава използването на персонални компютри, техника за цифрови изображения и приложен софтуеър за фалшифициране на банкноти. Системата СОФ се използва доброволно от производители на хардуер и софтуер и не позволява изображения на защитени банкноти да бъдат улавяни или възпроизвеждани чрез персонални компютри или техника за цифрови изображения. Технологията не е в състояние да следи за употребата на персоналните компютри или средствата за цифрови изображения, в които е внедрена.

За информация конкретно за дадена страна или за определено изображение на банкнота, което желаете да използвате, щракнете на съответния район на картата, или изберете от списъка съответната страна или валута.

1.

Райони:

Изберете район от списъка или на картата
 

Парична единица:

Страни:

Езици:

BGN – Български лев България Български

Официална банка или министерство:

Информация за връзка:

Връзки:

Българска народна банка

Дирекция „Емисионно-касова“
Касов център на БНБ
Ул. Михаил Тенев № 10
София
България

Факс: +359 29 145 1054

Банкноти в обращение

Възпроизвеждане на банкноти и монети

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти:

Възпроизвеждане на българска банкнота означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и на уебсайта на Българската народна банка, което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота независимо от:

 1. размера на изображението;
 2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;
 3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата;
 4. промените в дизайна на банкнотата, например по отношение на буквите, цифрите или символите.
 5. Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти.

Българската народна банка приема, че паричната единица представлява важен символ на ценност в България и че хората могат да имат желание да възпроизвеждат изображенията на банкнотите за различни цели. Банката ще даде съгласие за такова възпроизвеждане, ако:

 • няма риск крайният продукт от възпроизвеждането да бъде сбъркан с истинска банкнота или да се злоупотреби с него от фалшификатори;
 • предложената употреба не оказва неблагоприятно влияние върху достойнството и значимостта на банкнотата за гражданите.

За да се избегне рискът от потенциални граждански и криминални нарушения, писменото разрешение на Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти трябва да бъде дадено преди изображението да е възпроизведено. Българската народна банка дава съгласие само в писмена форма.

Получаване на съгласие от Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти
Всеки, който желае да възпроизведе българска банкнота, подава в БНБ заявление-декларация в един екземпляр, изготвено по образец съгласно приложение № 1 от Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.

Писменото съгласие на Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота дава право на лицето, на което е дадено съгласието, да възпроизведе банкнотата и да използва копието единствено за обявената в заявление-декларацията цел.

Не се изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота, когато Българската народна банка:

 • е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти;
 • е възложила изработването или е дала съгласието си за изготвяне на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти;
 • изготвя за медиите публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти.

В тези случаи следва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти, посочени в Наредба № 18 на БНБ.

Възпроизвеждане в печатни издания:

Копието на българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

 1. При едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125 % или най-много 75 % едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;
 2. При двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200 % или най-много 50 % едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;
 3. При копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;
 4. При едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част следва да бъде по-малка от една трета от лицевата или обратната страна на оригиналната банкнота;
 5. При едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на оригиналната банкнота, копието следва да бъде изработено от материал, който е видимо различен от хартия и ясно отличим от използвания за производството на банкнотата материал.

Възпроизвеждане в електронни медии:

При копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на уебсайтове, чрез жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата „ОБРАЗЕЦ“, напечатана диагонално на копието с шрифт „TimokB“ или друг подобен на него шрифт. Дължината на думата „ОБРАЗЕЦ“ следва да бъде най-малко 75 % от дължината на копието, а височината ѝ – най-малко 15 % от ширината на копието. Думата „ОБРАЗЕЦ“ се отпечатва в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).