Банкноти и ограничаване на фалшифицирането

Във всяка страна има правни ограничения срещу възпроизвеждането на изображения на банкноти. Фалшифицирането на парични знаци е престъпление и въпреки че в отделните страни ограниченията по отношение на възпроизвеждането на изображения на банкноти са различни, в някои от тях това е строго забранено, дори с художествена или рекламна цел. Дори в страните, в които се допуска ограничено използване на изображения на банкноти, съществуват определени правила и изисквания за това. Настоящият уебсайт предоставя информация относно възпроизвеждането на изображения на банкноти и препраща към сайтове с допълнителни насоки, специфични за отделни страни.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото от фалшифицирането на валута като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати, са отделни хора и търговците, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивата валута може също така да подкопае доверието в системата на разплащане, като кара хората да се чувстват несигурни, когато приемат пари в брой при финансови операции.

Отговорност за настоящия уеб сайт носи Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ / Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Групата е разработила система за ограничаване на фалшифицирането (СОФ), която ограничава използването на персонални компютри, техника за цифрови изображения и приложен софтуеър за фалшифициране на банкноти. Системата СОФ се използва доброволно от производители на хардуер и софтуер и не позволява изображения на защитени банкноти да бъдат улавяни или възпроизвеждани чрез персонални компютри или техника за цифрови изображения. Технологията не е в състояние да следи за употребата на персоналните компютри или средствата за цифрови изображения, в които е внедрена.

За информация конкретно за дадена страна или за определено изображение на банкнота, което желаете да използвате, щракнете на съответния район на картата, или изберете от списъка съответната страна или валута.

1.

Райони:

Изберете район от списъка или на картата
 

Парична единица:

Страни:

Езици:

EUR - евро

Андора, Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Франция (включително Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майот, Реюнион, Сeн Пиер и Микелон, и Френските южни и антарктически територии), Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Португалия, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания и Ватикана

Английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, нидерландски, шведски

Официална банка или министерство:

Информация за връзка:

Връзки:

Европейска централна банка (European Central Bank) Изображения на банкноти с висока разделителна способност за професионалисти

Правна рамка

Решение EЦБ/2013/10 от 13 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (OВ L 118, 30.04.2013 г., стр. 20)

Насоки EЦБ/2003/5 от 20 март 2003 г. относно налагането на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (OВ L 78, 25.03.2003, стр. 20)

Изображения на банкноти с ниска разделителна способност

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти:

Промяната на облика на тези парични знаци е престъпление.

Копия на тази валута не могат да се показват в контекст, който може да доведе до закононарушение (напр. като част от порнографски материали или материали, свързани с насилие). Също така, възпроизвеждането се забранява когато е в нарушение на авторските права, притежавани по отношение на евробанкнотите.

Член 1 на Насоки ЕЦБ/2003/5 определя критериите за неправилно възпроизвеждане, а член 2 на Решение ЕЦБ/2013/10 определя критериите за противозаконни копия на евробанкноти. По принцип такива копия на евробанкноти не са разрешени. Член 2, алинея 3 на Решението определя критериите за копия, които се приемат за законни и за които не се предвижда одобрение. За случаи, които не отговарят на тези критерии, задължително се иска потвърждение за съответствието им с изискванията за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане в печатни издания:

Съществуват някои ограничения. Ограниченията по отношение на размерите са различни, например в зависимост от това, дали копието е едностранно или двустранно. В общия случай, за да се счита дадено копие за законно, то трябва да отговаря на правилата, регламентирани с Решение ЕЦБ/2013/10 и в Насоки ЕЦБ/2003/5.

Възпроизвеждане в електронни медии:

Цифрови изображения на банкноти, предоставени за свободен обществен достъп, могат да бъдат възпроизвеждани, ако са изпълнени двата критерия по-долу:

  • Разделителната способност на изображението е 72 dpi или по-ниска.
  • Надписът „ОБРАЗЕЦ” е отпечатан диагонално напречно на копието в контрастен цвят - дължината на думата „ОБРАЗЕЦ” трябва да бъде най-малко 75% от дължината на копието, а височината на буквите най-малко 15% от широчината на копието.