Sedler og motarbeiding av forfalskninger

Alle land har lovmessige restriksjoner på gjengivelse av pengesedler. Forfalskning av penger er straffbart. Restriksjonene varierer fra land til land, og i enkelte land er enhver gjengivelse av pengesedler – selv for kunstneriske formål eller reklameformål – strengt forbudt. Selv i land som tillater en viss begrenset gjengivelse av pengesedler, gjelder bestemte regler og krav. På dette webområdet finner du informasjon om gjengivelse av pengesedler og koblinger til landsspesifikke webområder for nærmere opplysninger.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Dette webområdet styres av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger). CBCDG har utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som er blitt tatt i bruk frivillig av flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter. Formålet med CDS er å unngå at personlige datamaskiner, digitalt bildebehandlingsutstyr og programvare skal kunne forfalske sedler. Det virker ved å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler. CDS kan imidlertid ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om seddelbilder for et bestemt land eller en bestemt valuta, klikker du på en region på kartet, eller velger en region, et land eller en valuta på rullegardinmenyene.

1.

Regioner:

Velg en region fra listen, eller klikk på kartet nedenfor.
 

Valuta:

Land:

Språk:

NOK – norske kroner Norge Norsk

Offisiell bank eller departement:

Kontaktopplysninger:

Koblinger:

Norges Bank

Trond Eklund
Norges Bank
Postboks 1179
Bankplassen 2
0107 Oslo
Norge

Telefon: +47 2 231 6301

Retningslinjer for gjengivelse av norske sedler og mynter

Generell informasjon om gjengivelse av sedler:

Mønsteret på norske sedler og mynter er undergitt opphavsrettslig beskyttelse etter lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Retningslinjene er utformet for å fremme etterlevelse av lovgivningen på dette området. Enhver form for modifikasjon av mønsteret uten forutgående samtykke fra utsteder vil i prinsippet utgjøre et lovbrudd.

Opphavsretten er delt mellom Norges Bank og kunstneren. Kunstneren overdrar rettigheten til å bruke mønsteret til Norges Bank med henblikk på sentralbankens ordinære bruk av seddel- eller myntmønsteret. Kunstneren beholder den øvrige opphavsretten, dvs. retten til å bruke kunstverket (motivet) i en annen sammenheng. Opphavsretten utløper 70 år etter kunstnerens død.

Retten til å modifisere eller bruke hele eller en del av seddel- eller myntmønsteret for andre formål enn sentralbankens ordinære bruk krever forutgående samtykke fra innehaveren av opphavsretten. BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) håndterer opphavsrettslige spørsmål på vegne av billedkunstnere.

Retningslinjene for gjengivelse av norske seddel- og myntmønstre skal bidra til å sikre at:

  • gjengivelser ikke kan forveksles med ekte sedler og mynter,
  • opphavsmennenes rettigheter beskyttes.

Retningslinjene gjelder uavhengig av hvorvidt hele eller bare en del av seddel- eller myntmønsteret gjengis, og uavhengig av formål og metode.

Retningslinjene gjelder ikke for Norges Banks informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter.

Gjengivelse i trykte medier:

Ved gjengivelse av en seddel i trykte medier må følgende retningslinjer følges for å unngå risiko for forveksling (alle vilkårene må oppfylles):

  • Seddelmønster må ikke gjengis som for- og bakside. Om seddelmønster gjengis på en side, må den andre siden på ingen måte oppfattes som seddelmønster.
  • Seddelmønster må ikke gjengis i naturlig størrelse. Ved forminskning skal gjengivelsen være høyst 50 % av originalens lengde og høyst 50 % av originalens bredde. Ved forstørring skal gjengivelsen være minst 150 % av originalens lengde og 150 % av originalens bredde. Vilkårene gjelder også ved gjengivelse av deler av seddelmønsteret.
  • Det er ikke anledning til å lage datafiler med sikte på gjengivelse av seddelmønster som har en billedoppløsning høyere enn 72 dpi.

Gjengivelse i elektroniske medier:

Ved gjengivelse av seddelmønster i elektroniske medier må følgende retningslinjer følges for å unngå forvekslingsfare (begge punkter skal oppfylles):

  • Datafiler (for produksjon eller lagring) som brukes ved gjengivelse av hele eller deler av sedler, må ikke ha en høyere bildeoppløsning enn 72 dpi.
  • Gjengivelsen må ha ordene “IKKE GYLDIG” påført diagonalt på bildet av seddelen slik at teksten dekker minst 50 % av seddelens lengde og bokstavene i ordet måler minst 15 % av seddelens høyde.

Ønsker du nærmere informasjon om bruk av seddel- og myntmønstre, kan du ta kontakt med Norges Bank på telefon +47 2 231 6000