Banknoty i zapobieganie fałszerstwom

Reprodukowanie wizerunków banknotów we wszystkich krajach podlega pewnym ograniczeniom. Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem i dlatego w niektórych krajach reprodukowanie wizerunków banknotów – nawet w celach artystycznych lub reklamowych – jest bezwzględnie zabronione. Nawet w krajach, w których jest to w pewnych sytuacjach dopuszczalne, obowiązują określone zasady i wymagania. Niniejsza strona internetowa udostępnia informacje na temat zasad reprodukowania wizerunków banknotów w poszczególnych krajach oraz zawiera linki do stron internetowych poszczególnych krajów poświęconych tej tematyce.


Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Grupę Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Grupa opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System – CDS), który uniemożliwia wykorzystywanie komputerów osobistych oraz sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu przy fałszowaniu banknotów. Wielu producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania dobrowolnie wprowadziło system CDS, który uniemożliwia rejestrację i reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. Przy pomocy technologii CDS nie można namierzyć poszczególnych użytkowników konkretnych komputerów ani aplikacji.

Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego kraju lub wizerunku należy kliknąć na odpowiedni fragment mapy lub wybrać z listy region, kraj lub walutę.

1.

Regiony:

Wybierz region z listy lub kliknij na poniższą mapę.
 

Waluta:

Kraje:

Języki:

USD – dolar amerykański; banknoty Rezerwy Federalnej Stany Zjednoczone Ameryki angielski

Nazwa banku lub właściwego organu:

Kontakt:

Linki:

Zarząd Rezerwy Federalnej

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Ramy prawne

Wizerunki banknotów Rezerwy Federalnej

www.newmoney.gov

Zarząd Rezerwy Federalnej

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów:

Zgodnie z ustawą o wykrywaniu fałszywych banknotów z 1992 r., prawo publiczne 102-550, art. 411 rozdziału 31 kodeksu przepisów federalnych, wykonywanie ilustracji waluty amerykańskiej w kolorze jest dozwolone pod następującymi warunkami:

  1. rozmiary ilustracji są mniejsze niż 75% lub większe niż 150% (w ujęciu liniowym) każdego z ilustrowanych fragmentów;
  2. ilustracja jest jednostronna;
  3. wszelkie negatywy, klisze drukarskie, pozytywy, cyfrowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pliki graficzne i inne akcesoria wykorzystywane przy produkcji ilustracji, które zawierają jej pełne lub częściowe wizerunki należy zniszczyć, wykasować lub wymazać po zakończeniu użytkowania.

Reprodukcja na nośnikach drukowanych:

Reprodukcje do celów reklamowych:
Zgodnie z sekcją 475, rozdział 25, tytuł 18, część I Kodeksu Stanów Zjednoczonych [Imitacje obligacji i papierów wartościowych; reklama], ktokolwiek projektuje, rytuje, drukuje, wykonuje bądź wypuszcza, emituje, rozprowadza, rozpowszechnia bądź stosuje wizytówki, zawiadomienia, plakaty, druki reklamowe, ulotki reklamowe lub ogłoszenia, które wykazują bliskie lub dalsze podobieństwo do dowolnej obligacji lub papieru wartościowego Stanów Zjednoczonych wydanego na mocy ustawy Kongresu, oraz ktokolwiek na takim instrumencie, obligacji, papierze wartościowym czy monecie Stanów Zjednoczonych pisze, drukuje czy w innych sposób nanosi bądź przytwierdza wizytówki, zawiadomienia lub ogłoszenia biznesowe bądź dowolne zawiadomienia lub ogłoszenia, podlega na mocy tego tytułu karze.