Bankovky a prevencia ich falšovania

V každej krajine platia právne obmedzenia reprodukcie obrazových predlôh bankoviek. Falšovanie meny je trestný čin a napriek tomu, že tieto obmedzenia sa z krajiny na krajinu líšia, v niektorých krajinách je akákoľvek reprodukcia obrazových predlôh bankoviek – dokonca aj na umelecké alebo reklamné účely – prísne zakázaná. Aj v krajinách, ktoré používanie obrazových predlôh bankoviek v obmedzenej miere povoľujú, však platia konkrétne pravidlá a požiadavky. Na tejto internetovej stránke získate informácie o reprodukovaní obrazových predlôh bankoviek a odkazy na stránky venované jednotlivým krajinám, kde nájdete presnejšie údaje.

Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu utrpia jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falzifikáty môžu naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Za túto internetovú stránku zodpovedá skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – pracovná skupina na úrovni centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí). Skupina CBCDG vyvinula systém na prevenciu falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý má brániť zneužívaniu osobných počítačov a zariadení alebo softvéru na digitálne spracovanie obrazu na falšovanie bankoviek. Systém CDS, ktorý dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru, znemožňuje snímanie a reprodukciu chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na spracovanie obrazu. Táto technológia však nedokáže sledovať spôsob používania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Ak hľadáte informácie o konkrétnej krajine, resp. konkrétnu obrazovú predlohu bankovky, ktorú chcete použiť, kliknite na príslušnú oblasť na mape, alebo si oblasť, krajinu alebo menu vyberte z uvedeného zoznamu.

1.

Oblasti:

Vyberte si oblasť zo zoznamu alebo kliknite na mapu.
 

Mena:

Krajiny:

Jazyky:

USD – americký dolár; bankovky vydávané Federálnym rezervným systémom Spojené štáty americké angličtina

Centrálna banka alebo ministerstvo:

Kontaktné informácie:

Ďalšie zdroje informácií:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Pravidlá reprodukcie

Obrazové predlohy bankoviek USD

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek:

Zákon o odhaľovaní falzifikátov z roku 1992, verejné právo 102-550, hlava 31 oddiel 411 Zbierky federálnych predpisov povoľuje zhotovovanie farebných ilustrácií bankoviek za nasledujúcich podmienok:

  1. ilustrácia predstavuje menej ako tri štvrtiny, resp. je jeden a polkrát väčšia ako pravá bankovka (táto podmienka platí i pre ilustrácie častí bankovky);
  2. ilustrácia zobrazuje iba jednu stranu bankovky; a
  3. všetky negatívy, tlačové dosky, pozitívy, digitálne pamäťové médiá, grafické súbory, magnetické a optické pamäťové médiá a ďalšie materiály použité pri výrobe ilustrácie, ktoré obsahujú celú ilustráciu alebo jej časť, sa musia po konečnom použití zničiť alebo vymazať.

Reprodukcie v tlačených médiách:

Reprodukcie na reklamné účely:
Oddiel 475, kapitola 25, hlava 18, časť I amerického zákonníka [Imitácie obligácií alebo cenných papierov; reklamné materiály] stanovuje, že komukoľvek, kto navrhuje, gravíruje, tlačí, zhotovuje, alebo realizuje, alebo zverejňuje, vydáva, distribuuje, dáva do obehu, alebo používa akékoľvek obchodné alebo profesionálne vizitky, oznámenia, štítky, letáky, pútače alebo reklamné materiály, ktoré sa podobajú alebo pripomínajú akúkoľvek obligáciu alebo cenný papier Spojených štátov vydaný na základe alebo schválený akýmkoľvek zákonom schváleným Kongresom Spojených štátov, alebo kto na akýkoľvek takýto nástroj, obligáciu, alebo cenný papier, alebo mincu Spojených štátov prostredníctvom písma, tlače alebo iného spôsobu prenesie alebo pripevní akúkoľvek obchodnú alebo profesionálnu vizitku, oznámenie alebo reklamný materiál, alebo akékoľvek oznámenie alebo reklamný materiál, bude v zmysle tohto zákona uložená pokuta.