ธนบัตรและการป้องกันการผลิตเงินปลอม

ทุกๆ ประเทศจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา และถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แต่ในบางประเทศมีกฎหมายห้ามทำภาพธนบัตรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อใช้งานทางศิลปะหรือโฆษณาก็ตาม แม้ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้ภาพธนบัตรได้บ้างภายในขอบเขตที่จำกัด ก็ยังมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเจาะจงไว้เป็นพิเศษ เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร พร้อมลิงค์เชื่อมโยงถึงคำแนะนำเพิ่มเติมในเว็บไซต์เฉพาะของแต่ละประเทศ


การปลอมแปลงเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับคนในสังคมโดยรวมไม่มากนักก็จริงอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจและคนทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพราะไม่มีใครจะมาชดใช้เงินที่สูญเสียไปให้แก่ผู้ที่รับธนบัตรปลอม นอกจากนี้การปลอมแปลงเงินยังอาจทำลายความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงิน ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับเงินสดในการซื้อขายสินค้า

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG)) เป็นผู้รับผิดชอบในการทำเว็บไซต์นี้ กลุ่ม CBCDG ได้จัดทำระบบป้องกันการผลิตเงินปลอม (CDS) ขึ้นมา เพื่อต่อต้านการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ประมวลภาพดิจิตัล หรือซอฟท์แวร์ในการปลอมแปลงธนบัตร และได้มีบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์นำระบบ CDS นี้ไปใช้เองโดยสมัครใจ ระบบนี้จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถที่จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลได้

หากต้องการข้อมูลเฉพาะแต่ละประเทศ หรือภาพธนบัตรที่คุณต้องการใช้ โปรดคลิกที่เขตภาคพื้นทวีปที่ต้องการบนแผนที่ หรือเลือกประเทศหรือสกุลเงินที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้

1.

เขตภาคพื้นทวีป:

เลือกเขตภาคพื้นจากรายการ หรือคลิกบนแผนที่ข้างล่าง
 

สกุลเงิน :

ประเทศ :

ภาษาราชการ :

USD – ดอลล่าร์สหรัฐฯ ธนบัตรของระบบการธนาคารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ :

ลิงค์เชื่อมโยง :

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

โทรศัพท์ : +1 202 452 3535
โทรสาร : +1 202 872 7533
อีเมล: uscurrency@frb.gov

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร

ภาพธนบัตรของระบบการธนาคารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร:

พระราชบัญญัติการตรวจสอบเงินปลอม ปีค.ศ. 1992 (Counterfeit Detection Act of 1992) กฎหมายมหาชน (Public Law) 102-550 ในมาตรา 411 หัวข้อที่ 31 แห่งประมวลกฎข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Code of Federal Regulations) อนุญาตให้ทำภาพธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นภาพสีได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

  1. ให้เป็นภาพขนาดเล็ก กว้างยาวไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน หรือเป็นภาพขนาดใหญ่ 1 ½ เท่า เมื่อเทียบกับธนบัตรแต่ละส่วนที่ต้องการแสดง โดยวัดตามเส้นบอกขนาดความกว้างและความยาว
  2. เป็นภาพธนบัตรด้านเดียว และ
  3. ฟิล์มขาวดำ แผ่นเพลต ภาพถ่าย สื่อบันทึกข้อมูลดิจิตัล ไฟล์กราฟิก สื่อบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลออพติคัล และวัสดุอื่นใดก็ตามที่ใช้ในการทำภาพประกอบที่มีภาพธนบัตรทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องนำไปทำลาย และ/หรือ ขจัด หรือลบทิ้งให้หมดหลังจากใช้งานครั้งสุดท้ายแล้ว

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์:

การจำลองภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา:
ในมาตรา475 บทที่ 25 วรรค18 ส่วนที่ I ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา (US Code) [Imitating obligations or securities; advertisements] ระบุว่า ผู้ใดก็ตามที่ออกแบบ จารึก พิมพ์ ทำ หรือดำเนินการ หรือกล่าวพูด นำออก แจกจ่าย หมุนเวียน หรือใช้นามบัตรทางธุรกิจหรือทางอาชีพ แผ่นปิด จดหมายเวียน ใบปลิว หรือป้ายโฆษณาที่มีลักษณะคล้ายกับสัญญาชำระหนี้หรือหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่ออกภายใต้หรือโดยได้รับอนุญาตจากกฎหมายฉบับใดๆ ที่ออกโดยรัฐสภา หรือนำนามบัตร ใบประกาศ หรืองานโฆษณาทางธุรกิจหรือทางอาชีพ หรือประกาศหรืองานโฆษณาใดๆ มาเขียน พิมพ์ หรือประทับด้วย หรือแนบด้วยตราสาร สัญญาชำระหนี้ หรือหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว หรือเหรียญกษาปณ์ของสหรัฐอเมริกา จะมีโทษปรับตามกฎหมายฉบับนี้