Najczęściej zadawane pytania

Co to jest CBCDG?

CBCDG (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group), czyli Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza, to grupa robocza utworzona na wniosek prezesów banków centralnych krajów G-10 przez 32 banki centralne i instytucje nadzorujące drukarnie banknotów. Misją Grupy jest analizowanie pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa banknotów i proponowanie rozwiązań, wdrażanych następnie przez organy emisyjne

Grupa promuje i rozpowszechnia techniki uniemożliwiające użycie sprzętu cyfrowego do fałszowania banknotów.

Należą do niej 32 banki centralne z następujących 31 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do CBCDG należy także Europejski Bank Centralny.

Prezesi banków centralnych krajów grupy G-10 reprezentują następujących 11 państw: Belgię, Francję, Holandię, Japonię, Kanadę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy.

Dlaczego CBCDG walczy z fałszerstwami pieniądza?

Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem. Fałszywe banknoty są bezwartościowe.

Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

W celu przeciwdziałania fałszerstwom, a tym samym ograniczenia strat, jakie osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogą ponieść wskutek przyjęcia fałszywych pieniędzy, banki centralne projektują i emitują banknoty ze skutecznymi zabezpieczeniami oraz informują społeczeństwo, jak odróżnić je od falsyfikatów.

Co robi CBCDG, żeby ograniczyć skutki fałszowania pieniędzy?

Rozwiązania promowane przez CBCDG dotyczą fałszerstw popełnianych przy użyciu narzędzi cyfrowych. Uniemożliwienie produkcji fałszywych banknotów zapobiega ponoszeniu strat przez osoby i przedsiębiorstwa, które mogłyby nieopatrznie przyjąć takie banknoty.

Co to jest system CDS?

System przeciwdziałania fałszerstwom znany jako system CDS (ang. Counterfeit Deterrence System) obejmuje rozwiązania informatyczne uniemożliwiające rejestrację i reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. System ten uniemożliwia reprodukowanie banknotów bez zezwolenia, chroniąc osoby prywatne i przedsiębiorstwa przed stratami, które poniosłyby przyjmując fałszywe pieniądze.

Czy system CDS pozwala władzom na ingerencję w prywatność użytkowników?

Nie. System CDS został opracowany w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym reprodukcji banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, ale nie jest w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników tych komputerów i aplikacji. Testy systemu przeprowadzone przez niezależne jednostki potwierdziły, że w żaden sposób nie narusza on prywatności użytkowników.

Czy system CDS nie zakłóca działania oprogramowania komputerów osobistych?

Użytkownicy nie powinni zauważyć żadnej różnicy w parametrach operacyjnych komputerów osobistych wyposażonych w system CDS. Przedstawiciele CBCDG współpracują z producentami sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu zapewnienia, że system CDS nie spowoduje zauważalnej różnicy w działaniu tych produktów.

Którzy producenci wdrożyli system CDS?

Wiodący producenci sprzętu i oprogramowania komputerowego dobrowolnie wdrożyli system CDS, zdając sobie sprawę ze szkód, jakie fałszywe pieniądze mogą wyrządzić ich klientom i ogółowi społeczeństwa.

Dlaczego CDS jest potrzebny?

Chociaż w poszczególnych krajach w różnym stopniu wykorzystuje się komputery osobiste i narzędzia cyfrowej obróbki obrazu do fałszowania pieniędzy, postęp techniczny spowodował, że proceder ten jest łatwiejszy niż kiedyś. Ogólny poziom fałszerstw pieniądza jest wprawdzie niski, ale CBCDG pracuje zarówno nad uniemożliwieniem użycia technik cyfrowych do fałszowania banknotów, jak i nad ochroną bezpieczeństwa pieniądza.

Czy dzięki systemowi CDS banknoty będą bezpieczne?

Bezpieczeństwo banknotów zapewnia szereg uzupełniających się zabezpieczeń oraz kontrolowanie widocznych zabezpieczeń przez użytkowników banknotów. Organy emisyjne w każdym kraju mają własne programy powstrzymywania fałszerstw i odpowiadają za wybór najwłaściwszych zabezpieczeń swoich banknotów. System CDS jest jedną z możliwych technik ochrony, które organy emisyjne stosują w celu powstrzymywania fałszerstw cyfrowych.

Czy planuje się wprowadzenie krajowych przepisów dotyczących stosowania systemów zapobiegających fałszerstwom w komputerach osobistych?

Szereg krajów rozważa uchwalenie przepisów oraz wprowadzenie preferencyjnych zasad zaopatrzenia i restrykcji importowych w tym zakresie. Dodatkowe informacje można uzyskać od właściwych organów legislacyjnych.