Najčastejšie otázky

Čo je to CBCDG?

Pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) je skupina 32 centrálnych bánk a orgánov oprávnených vydávať bankovky, ktorá vznikla na žiadosť guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G10. Jej úlohou je skúmať nové hrozby v oblasti falšovania bankoviek a navrhovať riešenia, ktoré môžu zavádzať príslušné emisné orgány.

CBCDG podporuje a zavádza technológie, ktoré bránia zneužívaniu digitálnych zariadení na falšovanie peňazí.

Jej 32 členských centrálnych bánk pochádza z týchto 31 krajín: Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko; členom skupiny je i Európska centrálna banka.

Guvenéri skupiny G10 zastupujú centrálne banky týchto 11 krajín: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Prečo CBCDG bojuje proti falšovaniu bankoviek?

Falšovanie peňazí je trestný čin. Falšované bankovky nemajú žiadnu hodnotu.
Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu nesú jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falšovanie peňazí môže naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Centrálne banky sa falšovaniu peňazí snažia brániť tak, že navrhujú a vydávajú bankovky, ktoré obsahujú viacero kvalitných ochranných prvkov a že o týchto prvkoch informujú verejnosť. Tým obmedzujú výšku prípadných strát jednotlivcov alebo podnikov, ktoré falšovanú bankovku prijmú. 

Akým spôsobom CBCDG zmierňuje účinky falšovania peňazí?

Technológie, ktoré bránia falšovaniu a ktoré CBCDG podporuje, pomáhajú v boji proti falšovaniu tým, že znemožňujú výrobu falzifikátov a znižujú prípadné straty podnikov alebo jednotlivcov spôsobené prijatými falzifikátmi.

Čo je to CDS?

Systém na prevenciu falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS) využíva technológie, ktoré znemožňujú snímanie a reprodukovanie chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu. CDS bráni neoprávnenej reprodukcii bankoviek a chráni jednotlivcov a podniky pred stratami, ktoré by im prijatím falšovanej bankovky vznikli.

Môžu úrady pomocou systému CDS zasahovať do súkromia spotrebiteľov?

Nie. Systém CDS bol vyvinutý výlučne nato, aby bránil používaniu osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu na neoprávnenú reprodukciu bankoviek. Systém CDS nie je schopný sledovať spôsob používania osobných počítačov a zariadení na digitálne spracovanie obrazu. Nezávislé testy potvrdili, že CDS nijakým spôsobom do súkromia nezasahuje.

Má systém CDS vplyv na funkčnosť osobných počítačov?

Používatelia u osobných počítačov vybavených systémom CDS nezaznamenajú žiadne zmeny vo výkone. Zástupcovia skupiny CBCDG spolupracujú s výrobcami hardvéru a softvéru v snahe zaistiť, aby bol vplyv systému CDS na ich výrobky nepostrehnuteľný.

Ktorí výrobcovia systém CDS zaviedli?

Systém CDS dobrovoľne zaviedli poprední výrobcovia hardvéru a softvéru, pretože si uvedomili škody, ktoré by falšované bankovky mohli spôsobiť ich zákazníkom i širokej verejnosti. 

Prečo je systém CDS potrebný?

Aj keď používanie osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu sa z krajiny na krajinu líši, vďaka novým technológiám je dnes falšovanie jednoduchšie ako v minulosti. Aj keď celková úroveň falšovania bankoviek zostáva nízka, skupina CBCDG sa snaží zamedziť zneužívaniu digitálnych technológií na falšovanie peňazí a zároveň zabezpečiť účinnú ochranu meny.

Dokáže systém CDS zaistiť bezpečnosť bankoviek?

Súčasťou ochrany bankoviek popri viditeľných ochranných prvkoch, ktoré si verejnosť môže overiť, sú aj niektoré ďalšie prvky. Orgány zodpovedné za emisiu peňazí v jednotlivých krajinách majú vlastné programy na boj proti falšovaniu a rozhodujú o tom, aký súbor ochranných prvkov je pre ich bankovky najvhodnejší. Systém CDS je jednou z možností ochrany, ktorú tieto orgány majú k dispozícii v boji proti falšovaniu pomocou digitálnych technológií.

Bude používanie technológií na prevenciu falšovania v osobných počítačoch uzákonené?

Viaceré krajiny zvažujú prijatie zákonov, zvýhodnení v obstarávacom konaní a dovozných obmedzení. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, obráťte sa na zákonodarné orgány jednotlivých krajín.