฿
THB
เงินบาทไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเทศ
ไทย
ภาษาราชการ
ไทย
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๘  หมู่ ๒  ถนนบรมราชชนนี
ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
IR&PR@bot.or.th

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานที่จัดทำ จัดการ และนำธนบัตรของรัฐบาลออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การออกแบบและจัดพิมพ์จนเป็นธนบัตรที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  ธนบัตรจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗

ผู้ประสงค์นำภาพธนบัตรไปใช้เพื่อเผยแพร่ในทุกรูปแบบ ต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมส่งตัวอย่างรูปแบบชิ้นงานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำออกเผยแพร่หรือแจกจ่ายโดยส่งถึง ที่อยู่ และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังข้างต้น

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

  • เป็นภาพธนบัตรเพียงบางส่วน ไม่เต็มฉบับ หรือ
  • เป็นภาพธนบัตรในมุมอื่นที่ไม่ใช่ภาพธนบัตรหน้าตรง และเป็นภาพธนบัตรขาวดำ
  • หากเป็นภาพธนบัตรหน้าตรงหรือรูปสีต้องมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าธนบัตรรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด
  • ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของการวางตำแหน่งภาพมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบัน
    พระมหากษัตริย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • ความละเอียดภาพไม่เกิน ๗๒ dpi
  • ต้องมีคำว่า “ตัวอย่าง” หรือ “SPECIMEN” วางตามแนวนอนของภาพโดยไม่บังภาพประธานของธนบัตร
  • ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของการวางตำแหน่งภาพมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย