ข่าว

ในการดำเนินการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลในการปลอมแปลงธนบัตร ซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังมีเพิ่มสูงขึ้น คณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G 10 ได้มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มธนาคารกลางไปดำเนินการจัดทำระบบป้องกันการปลอมแปลงเงินด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 และคณะผู้ว่าการธนาคารกลางได้รับรายงานความก้าวหน้าที่สำคัญในเรื่องนี้ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004
09/03/2004
ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ที่เมืองบาเซิล คณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G 10 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการปลอมแปลงธนบัตรที่ได้หยิบยกขึ้นมาหารือกันในที่ประชุม
10/05/2000