£
GBP
ปอนด์สเตอร์ลิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

ประเทศ
สหราชอาณาจักร
ภาษาราชการ
อังกฤษ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

อีเมล: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

ตามมาตราที่ 18(1) แห่งพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ค.ศ. 1981 (Forgery and Counterfeiting Act 1981) บุคคลใดก็ตามที่ผลิตภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าจะผลิตโดยใช้วัสดุชนิดใดหรือมีขนาดที่ถูกต้องหรือไม่ โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตล่วงหน้าจากธนาคารกลางแห่งอังกฤษ ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา นอกจากนี้ ธนาคารกลางแห่งอังกฤษยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในธนบัตรของตนด้วย

ภาพธนบัตรจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของสกุลเงิน

วิธีการปฏิบัติ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษมีทางเลือก 3 ทาง:

 1. ศูนย์รวมภาพธนบัตร: ภาพธนบัตรที่ได้รับอนุมัติแล้วมีอยู่ที่ศูนย์รวมภาพธนบัตรของเรา ผู้ใช้จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการกับภาพธนบัตร การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  ศูนย์รวมภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ
 2. การยื่นคำขอทำภาพธนบัตร: ผู้ที่ประสงค์จะใช้ภาพธนบัตรอื่นใดก็ตามของธนาคารกลางแห่งอังกฤษจะต้องยื่นคำขอรับการอนุญาตทางระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบคำขอทำภาพธนบัตร ซึ่งมีคำอธิบายเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตรของเรา
  แบบคำขอทำภาพธนบัตร

 3. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยื่นคำขอได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์แบบคำขอที่สามารถดาวน์โหลดได้จากทางระบบออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดและส่งแบบคำขอไปยังที่อยู่สำหรับการโต้ตอบสื่อสารทางไปรษณีย์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการทำภาพธนบัตรจะพยายามตอบคำขอภายในเวลา 5 วันทำงาน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบคำขอ
  แบบคำขอที่สามารถดาวน์โหลดได้

โปรดส่งหนังสือโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตรไปที่:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการทำภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษได้ที่: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk หรือโทรศัพท์หมายเลข +44 (0)20 7601 4028.

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

สำหรับการทำภาพธนบัตรที่จับต้องได้ ปกติจะได้รับอนุญาตให้ทำขึ้นได้ หากมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

 1. เป็นภาพธนบัตรด้านเดียวเท่านั้น
 2. เป็นภาพธนบัตรที่มีขนาดไม่เท่ากันกับธนบัตรจริง ภาพธนบัตรต้องมีขนาดเล็กกว่าอย่างน้อยที่สุด 25% หรือใหญ่กว่าอย่างน้อยที่สุด 25% เมื่อเทียบกับธนบัตรจริง การทำภาพธนบัตรเพียงบางส่วนจะต้องตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
 3. ภาพธนบัตรจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของสกุลเงิน
 4. ภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งอังกฤษจะต้องไม่ผิดส่วนหรือผิดรูปไปจากเดิม (ยกเว้นภาพขยาย ภาพย่อ หรือภาพเอียง)

และจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยที่สุด 1 ข้อ:

 1. เป็นภาพธนบัตรที่พิมพ์บนวัสดุที่มีเนื้อแตกต่างจากวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ธนบัตรชุดปัจจุบันของธนาคารกลางแห่งอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด และสามารถแยกแยะความแตกต่างได้
 2. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่เกินกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียวจะต้องมีคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)" พิมพ์ประทับอยู่บนภาพ ยกเว้นภาพเอียงในมุมเกิน 20 องศา คำว่า SPECIMEN(ตัวอย่าง) ต้องเป็นอักษรสีเทาตัวหนาพิมพ์ประทับในมุมเอียง 45 องศาผ่านตรงกลางธนบัตร และยาวไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 3 และสูงไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 10 ของความยาวและความสูงของธนบัตรตามลำดับ
 3. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่ไม่ถึง 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียว ไม่จำเป็นต้องทำเป็นภาพเอียง หรือพิมพ์ประทับด้วยคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)"
การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับภาพธนบัตรดิจิตัล/อื่นๆ ปกติจะได้รับอนุญาตให้ทำขึ้นได้ หากมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

 1. ภาพธนบัตรจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของสกุลเงิน
 2. ภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งอังกฤษจะต้องไม่ผิดส่วนหรือผิดรูปไปจากเดิม (ยกเว้นภาพขยาย ภาพย่อ หรือภาพเอียง)

และจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยที่สุด 1 ข้อ:

 1. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่กว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียวจะต้องมีคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)" พิมพ์ประทับอยู่บนภาพ ยกเว้นภาพเอียงในมุมเกิน 20 องศา คำว่า SPECIMEN(ตัวอย่าง) ต้องเป็นอักษรสีเทาตัวหนาพิมพ์ประทับในมุมเอียง 45 องศาผ่านตรงกลางธนบัตร และยาวไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 3 และสูงไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 10 ของความยาวและความสูงของธนบัตรตามลำดับ
 2. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่ไม่ถึง 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียว ไม่จำเป็นต้องทำเป็นภาพเอียง หรือพิมพ์ประทับด้วยคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)"