£
GBP
ปอนด์สเตอร์ลิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

ประเทศ
สหราชอาณาจักร
ภาษาราชการ
อังกฤษ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

อีเมล: enquiries@bankofengland.co.uk

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

การทำซ้ำธนบัตรหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษบนวัสดุใดก็ตาม และไม่ว่าจะอยู่ในอัตราส่วนที่ถูกต้องหรือไม่ โดยไม่ได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางธนาคารล่วงหน้า ถือเป็นความผิดทางอาญา

การทำให้ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษมีตำหนินั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงการพิมพ์ การเขียน การประทับตราข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลขลงไป)

การเลียนแบบผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นถือเป็นความผิด  ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษยินยอมให้ทำซ้ำธนบัตรของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธนบัตร หากการทำซ้ำดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการทำซ้ำที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ไม่ว่าคุณจะใช้รูปภาพที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ หรือสร้างรูปภาพของคุณเอง คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำซ้ำธนบัตรของเราตลอดเวลา  หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ถูกฟ้องดำเนินคดี

เงื่อนไขการทำซ้ำธนบัตรมีผลบังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • คุณทำซ้ำธนบัตรทั้งหมดหรือบางส่วน
 • คุณทำซ้ำด้านหน้าหรือด้านหลังของธนบัตร และ
 • ครอบคลุมถึงการทำซ้ำธนบัตรทุกรุ่นที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ไม่ว่าในปัจจุบันจะใช้เป็นเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือไม่

รูปภาพที่ได้รับการอนุมัติของธนบัตรปัจจุบันและธนบัตรที่ยกเลิกแล้วซึ่งนำไปทำซ้ำได้ สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ current banknotes image library (คลังภาพธนบัตรปัจจุบัน) และ withdrawn banknotes (ธนบัตรที่ถูกยกเลิกแล้ว)

 

ธนบัตรเลียนแบบและการทำซ้ำที่ไม่เหมาะสม

ห้ามทำธนบัตรรุ่นเลียนแบบเด็ดขาด เช่นธนบัตรที่แทนที่ด้วยใบหน้าของบุคคลที่มีชื่อเสียง เพราะมีหลายครั้งที่ธนบัตรเหล่านี้ได้รับการดัดแปลงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นของจริง 
 

การทำซ้ำธนบัตรของเราเพื่อแสดงหรือใช้งานธนบัตรในบริบทที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นธนบัตรจริง ถือเป็นสิ่งที่ผิดต่อเงื่อนไข และไม่อนุญาตให้กระทำ ซึ่งรวมถึง:

 • ธนบัตรทำซ้ำที่พิมพ์สองด้าน
 • ธนบัตรทำซ้ำที่มีขนาดเท่ากับธนบัตรจริง
 • ธนบัตรทำซ้ำที่มีต้นแบบจากธนบัตรที่ถูกทำลาย  เช่น รูปภาพของธนบัตรโดนตัดหรือเผา หรือผลิตภัณฑ์ที่จะถูกทำลายเช่นกระดาษชำระ
 • ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงธนบัตรกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น รูปภาพลามกอนาจารอย่างชัดเจน
 • รูปภาพที่บิดเบือนใบหน้าสมเด็จพระราชินีหรือบุคคลอื่นที่ปรากฏบนธนบัตรในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติ
 • ธนบัตรทำซ้ำที่พิมพ์บนวัสดุที่คล้ายคลึงกับวัสดุที่ใช้พิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษรุ่นปัจจุบันมากเกินไป ยกเว้นว่าจะพิมพ์คำว่า ‘SPECIMEN’ (ตัวอย่าง) หรือแสดงภาพธนบัตรเพียงครึ่งเดียว 

เพราะธนบัตรทำซ้ำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนของธนบัตร ทำให้เกิดความไม่พอใจ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

สำหรับธนบัตรทำซ้ำแบบกระดาษ คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 1. ธนบัตรทำซ้ำจะต้องมีหน้าเดียวเท่านั้น
 2. ธนบัตรทำซ้ำต้องไม่มีขนาดเท่ากับธนบัตรจริง โดยจะต้องมีขนาดเล็กกว่าอย่างน้อย 25% หรือใหญ่กว่าอย่างน้อย 25%
 3. ธนบัตรทำซ้ำจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่ไม่น่าพึงพอใจหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารเชื่อว่าเป็นการเสื่อมเสียต่อความน่าเชื่อถือของสกุลเงิน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
 4. รูปภาพของสมเด็จพระราชินีจะต้องไม่บิดเบี้ยว (อนุญาตให้ขยายขนาด ย่อขนาด หรือปรับเอียงได้)

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยอย่างน้อยหนึ่งข้อ:

 1. ธนบัตรทำซ้ำจะต้องพิมพ์บนวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษรุ่นปัจจุบันอย่างชัดเจน และผู้คนต้องจำแนกความแตกต่างนั้นได้อย่างชัดเจน 
 2. ธนบัตรทำซ้ำที่แสดงพื้นผิวรวมของธนบัตรด้านหนึ่งมากกว่า 50% จะต้องมีคำว่า ‘SPECIMEN’ (ตัวอย่าง) พิมพ์ทับ หรือไม่ก็ต้องปรับรูปภาพให้เอียงมากกว่า 20 ̊  คำว่า SPECIMEN จะต้องเป็นตัวหนาสีเทา เอียงที่ระดับ 45 ̊ และปรากฏตรงกลางธนบัตร มีความยาวไม่ต่ำกว่า 1/3 ของความยาวธนบัตร และความสูงไม่ต่ำกว่า 1/10 ของความสูงธนบัตร
 3. ธนบัตรทำซ้ำที่แสดงพื้นผิวรวมของธนบัตรด้านหนึ่งไม่ถึง 50% ไม่จำเป็นต้องปรับเอียงหรือพิมพ์คำว่า ‘SPECIMEN’ ทับ
การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

สำหรับธนบัตรทำซ้ำแบบกระดาษ คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 1. ธนบัตรทำซ้ำจะต้องมีหน้าเดียวเท่านั้น
 2. ธนบัตรทำซ้ำต้องไม่มีขนาดเท่ากับธนบัตรจริง โดยจะต้องมีขนาดเล็กกว่าอย่างน้อย 25% หรือใหญ่กว่าอย่างน้อย 25%
 3. ธนบัตรทำซ้ำจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่ไม่น่าพึงพอใจหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารเชื่อว่าเป็นการเสื่อมเสียต่อความน่าเชื่อถือของสกุลเงิน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
 4. รูปภาพของสมเด็จพระราชินีจะต้องไม่บิดเบี้ยว (อนุญาตให้ขยายขนาด ย่อขนาด หรือปรับเอียงได้)

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยอย่างน้อยหนึ่งข้อ:

 1. ธนบัตรทำซ้ำจะต้องพิมพ์บนวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษรุ่นปัจจุบันอย่างชัดเจน และผู้คนต้องจำแนกความแตกต่างนั้นได้อย่างชัดเจน 
 2. ธนบัตรทำซ้ำที่แสดงพื้นผิวรวมของธนบัตรด้านหนึ่งมากกว่า 50% จะต้องมีคำว่า ‘SPECIMEN’ (ตัวอย่าง) พิมพ์ทับ หรือไม่ก็ต้องปรับรูปภาพให้เอียงมากกว่า 20 ̊  คำว่า SPECIMEN จะต้องเป็นตัวหนาสีเทา เอียงที่ระดับ 45 ̊ และปรากฏตรงกลางธนบัตร มีความยาวไม่ต่ำกว่า 1/3 ของความยาวธนบัตร และความสูงไม่ต่ำกว่า 1/10 ของความสูงธนบัตร
 3. ธนบัตรทำซ้ำที่แสดงพื้นผิวรวมของธนบัตรด้านหนึ่งไม่ถึง 50% ไม่จำเป็นต้องปรับเอียงหรือพิมพ์คำว่า ‘SPECIMEN’ ทับ