$
USD
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สภาผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ภาษาราชการ
อังกฤษ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

โทรศัพท์ : +1 202 452 3535
โทรสาร : +1 202 872 7533
อีเมล: uscurrency@frb.gov

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

พระราชบัญญัติการตรวจจับของปลอมปี ค.ศ. 1992 กฎหมายมหาชน 102-550 ในมาตรา 411 ของหัวข้อ 31 ของประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง อนุญาตให้ใช้ภาพสีของสกุลเงินสหรัฐฯ ได้โดยมีเงื่อนไขว่า:

1.       ภาพนั้นมีขนาดความยาวของแต่ละด้านเล็กกว่าสามในสี่หรือใหญ่กว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองของของจริง;

2.       ภาพนั้นเป็นภาพด้านเดียว; และ

3.       ฟิล์มเนกาทีฟ เพลท ฟิล์มพอสิทีฟ สื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล ไฟล์กราฟิก สื่อแบบแม่เหล็ก อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัล และสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการสร้างภาพที่มีรูปของภาพนั้นหรือส่วนใดของภาพนั้นจะต้องถูกทำลายและ/หรือตัดออกหรือลบทิ้งหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตซ้ำเพื่อการโฆษณา:

มาตรา 475 บทที่ 25 หัวข้อ 18 ส่วนที่ 1 ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯ [การลอกเลียนแบบพันธบัตรหรือตราสารการโฆษณา] ระบุว่าผู้ใดก็ตามที่ออกแบบ สลัก พิมพ์ ผลิต หรือทำ หรือให้ ออก แจกจ่าย หมุนเวียน หรือใช้นามบัตร ประกาศ แผ่นป้าย หนังสือเวียน ใบปลิว หรือโฆษณาที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับพันธบัตรหรือตราสารของสหรัฐฯ ที่ออกภายใต้หรืออนุญาตโดยรัฐบัญญัติ หรือเขียน พิมพ์ หรือประทับบนหรือแนบติดกับเอกสารสิทธิ พันธบัตรหรือตราสาร หรือเหรียญของสหรัฐฯ นามบัตร ประกาศ หรือโฆษณา หรือประกาศหรือโฆษณาดังกล่าวไม่ว่าอะไรก็ตาม จะต้องถูกปรับภายใต้หัวข้อนี้