$
USD
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Federal Reserve Board

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ภาษาราชการ
อังกฤษ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

โทรศัพท์ : +1 202 452 3535
โทรสาร : +1 202 872 7533
อีเมล: uscurrency@frb.gov

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

พระราชบัญญัติการตรวจสอบเงินปลอม ปีค.ศ. 1992 (Counterfeit Detection Act of 1992) กฎหมายมหาชน (Public Law) 102-550 ในมาตรา 411 หัวข้อที่ 31 แห่งประมวลกฎข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Code of Federal Regulations) อนุญาตให้ทำภาพธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นภาพสีได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

  1. ให้เป็นภาพขนาดเล็ก กว้างยาวไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน หรือเป็นภาพขนาดใหญ่ 1 ½ เท่า เมื่อเทียบกับธนบัตรแต่ละส่วนที่ต้องการแสดง โดยวัดตามเส้นบอกขนาดความกว้างและความยาว
  2. เป็นภาพธนบัตรด้านเดียว และ
  3. ฟิล์มขาวดำ แผ่นเพลต ภาพถ่าย สื่อบันทึกข้อมูลดิจิตัล ไฟล์กราฟิก สื่อบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลออพติคัล และวัสดุอื่นใดก็ตามที่ใช้ในการทำภาพประกอบที่มีภาพธนบัตรทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องนำไปทำลาย และ/หรือ ขจัด หรือลบทิ้งให้หมดหลังจากใช้งานครั้งสุดท้ายแล้ว
การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

การจำลองภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา:
ในมาตรา475 บทที่ 25 วรรค18 ส่วนที่ I ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา (US Code) [Imitating obligations or securities; advertisements] ระบุว่า ผู้ใดก็ตามที่ออกแบบ จารึก พิมพ์ ทำ หรือดำเนินการ หรือกล่าวพูด นำออก แจกจ่าย หมุนเวียน หรือใช้นามบัตรทางธุรกิจหรือทางอาชีพ แผ่นปิด จดหมายเวียน ใบปลิว หรือป้ายโฆษณาที่มีลักษณะคล้ายกับสัญญาชำระหนี้หรือหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่ออกภายใต้หรือโดยได้รับอนุญาตจากกฎหมายฉบับใดๆ ที่ออกโดยรัฐสภา หรือนำนามบัตร ใบประกาศ หรืองานโฆษณาทางธุรกิจหรือทางอาชีพ หรือประกาศหรืองานโฆษณาใดๆ มาเขียน พิมพ์ หรือประทับด้วย หรือแนบด้วยตราสาร สัญญาชำระหนี้ หรือหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว หรือเหรียญกษาปณ์ของสหรัฐอเมริกา จะมีโทษปรับตามกฎหมายฉบับนี้