лв
BGN
Български лев
Официална банка или министерство

Българска народна банка

Страни
България
Езици
български
Информация за връзка

Дирекция „Емисионно-касова“
Касов център на БНБ
Ул. Михаил Тенев № 10
София
България

Факс: +359 29 145 1054

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Възпроизвеждане на българска банкнота означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и на уебсайта на Българската народна банка, което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота независимо от:

 1. размера на изображението;
 2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;
 3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата;
 4. промените в дизайна на банкнотата, например по отношение на буквите, цифрите или символите.
 5. Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти.

Българската народна банка приема, че паричната единица представлява важен символ на ценност в България и че хората могат да имат желание да възпроизвеждат изображенията на банкнотите за различни цели. Банката ще даде съгласие за такова възпроизвеждане, ако:

 • няма риск крайният продукт от възпроизвеждането да бъде сбъркан с истинска банкнота или да се злоупотреби с него от фалшификатори;
 • предложената употреба не оказва неблагоприятно влияние върху достойнството и значимостта на банкнотата за гражданите.

За да се избегне рискът от потенциални граждански и криминални нарушения, писменото разрешение на Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти трябва да бъде дадено преди изображението да е възпроизведено. Българската народна банка дава съгласие само в писмена форма.

Получаване на съгласие от Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти

Всеки, който желае да възпроизведе българска банкнота, подава в БНБ заявление-декларация в един екземпляр, изготвено по образец съгласно приложение № 1 от Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.

Писменото съгласие на Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота дава право на лицето, на което е дадено съгласието, да възпроизведе банкнотата и да използва копието единствено за обявената в заявление-декларацията цел.

Не се изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота, когато Българската народна банка:

 • е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти;
 • е възложила изработването или е дала съгласието си за изготвяне на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти;
 • изготвя за медиите публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти.

В тези случаи следва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти, посочени в Наредба № 18 на БНБ.

Възпроизвеждане в печатни издания

Копието на българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

 1. При едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125 % или най-много 75 % едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;
 2. При двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200 % или най-много 50 % едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;
 3. При копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;
 4. При едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част следва да бъде по-малка от една трета от лицевата или обратната страна на оригиналната банкнота;
 5. При едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на оригиналната банкнота, копието следва да бъде изработено от материал, който е видимо различен от хартия и ясно отличим от използвания за производството на банкнотата материал.
Възпроизвеждане в електронни медии

При копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на уебсайтове, чрез жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата „ОБРАЗЕЦ“, напечатана диагонално на копието с шрифт „TimokB“ или друг подобен на него шрифт. Дължината на думата „ОБРАЗЕЦ“ следва да бъде най-малко 75 % от дължината на копието, а височината ѝ – най-малко 15 % от ширината на копието. Думата „ОБРАЗЕЦ“ се отпечатва в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).