Често задавани въпроси

CDS

Редица страни обмислят законодателни инициативи, въвеждането на предимства при възлагане на обществени поръчки и ограничения върху вноса. За повече подробности е необходимо да се консултирате със законодателните органи на различните страни.

Защитата на банкнотите се постига чрез добавяне на нови защитни елементи, както и чрез възможността да бъде извършвана проверка за наличието на видимите защитни елементи. Емитиращият орган на всяка страна има програма за ограничаване на фалшифицирането и отговаря за определяне на набора от защитни елементи, които са най-подходящи за съответните банкноти. Системата СОФ е едно от нивата на защита, които емитиращите органи могат да използват за ограничаване на фалшифицирането по цифров път.

Въпреки че употребата на персонални компютри и средства за цифрови изображения с цел фалшифициране на валута е различна в различните страни, развитието на технологиите прави фалшифицирането по-лесно от преди. Независимо от това, че общият брой фалшифицирана валута остава малък, групата ГЦБОФ работи в посока както за ограничаване употребата на цифрови технологии за фалшифициране на валута, така и за опазване на защитата на валутата.

Потребителите няма да забележат разлика във функционирането на персоналните компютърни продукти, снабдени със системата СОФ. Представители на групата ГЦБОФ работят съвместно с производителите на хардуер и софтуер, за да гарантират, че няма осезаемо въздействие върху експлоатационните характеристики на техните продукти.

Потребителите няма да забележат разлика във функционирането на персоналните компютърни продукти, снабдени със системата СОФ. Представители на групата ГЦБОФ работят съвместно с производителите на хардуер и софтуер, за да гарантират, че няма осезаемо въздействие върху експлоатационните характеристики на техните продукти.

Не. Системата СОФ бе разработена единствено с цел да не позволява неразрешеното възпроизвеждане на банкноти чрез персонални компютри или средства за цифрови изображения. СОФ не проследява употребата на персонални компютри или средства за цифрови изображения, в които е внедрена. Извършени са тестове от независима трета страна, които потвърждават, че системата СОФ по никакъв начин не засяга личната свобода.

Системата за ограничаване на фалшифицирането (СОФ / Counterfeit deterrence system – CDS) се състои от технологии срещу фалшифициране, които не позволяват улавянето или възпроизвеждането на изображения на защитени банкноти чрез персонални компютри или средства за цифрови изображения. Тя не позволява да се извършва неразрешено възпроизвеждане на банкноти и предпазва отделните хора и търговците от загубите, които понасят, когато приемат фалшифицирана валута.

CBCDG

Технологиите срещу фалшифицирането, подкрепяни от групата ГЦБОФ, ограничават цифровото фалшифициране и предотвратявайки производството на фалшиви банкноти намаляват загубите, които отделните хора и търговците понасят когато ги приемат.

Фалшифицирането на парични знаци е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност.

Въпреки че общите икономически загуби за обществото като цяло не са големи, потърпевшите, които са най-силно засегнати са отделни хора и търговците, у които попадат фалшифицирани парични знаци, защото приетите фалшиви банкноти не се компенсират. Фалшивите парични знаци могат също така да подкопаят доверието в системата на разплащане, като карат хората да се чувстват несигурни когато приемат пари в брой при финансови операции.
Централните банки ограничават фалшифицирането като разработват и емитират добре защитени банкноти и като информират обществеността за тях, с цел да ограничат загубите, които отделните хора и търговците понасят когато приемат фалшифицирани парични знаци.

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ/CBCDG) е група от 32 централни банки и органи, отговорни за печатането на банкноти, сформирана по искане на управителите на централните банки от групата G10. Нейната мисия е да проучва общи нововъзникващи заплахи за сигурността на банкнотите и да предлага решения, които да бъдат прилагани от органите, които ги емитират.

Членуващите в групата 32 централни банки са от следните 31 страни: Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Кипър, Чешката република, Естония, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното кралство, Съединените щати. Европейската централна банка също е член на групата.

Управителите от G10 представляват централните банки на следните 11 страни: Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.