Στοιχεία επικοινωνίας

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο νόμισμα, μπορείτε να απευθύνεστε στην «Αρμόδια αρχή» για το συγκεκριμένο νόμισμα. Κατάλογο με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα.

Για γενικές απορίες, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: +1 613 782 7947
E-mail: info@rulesforuse.org