PLN
Złoty polski
Nazwa banku lub właściwego organu

Narodowy Bank Polski

Kraje
Polska
Języki
polski
Kontakt

Narodowy Bank Polski
Departament Emisyjno-Skarbcowy
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Polska

E-mail: sekretariat.des@nbp.pl
Faks: +48 22 826 3853

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP są banknoty i monety.

Narodowy Bank Polski emituje dwa rodzaje monet. Pierwsza to monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Do tej grupy należą również obiegowe monety okolicznościowe o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold. Druga grupa to monety kolekcjonerskie, bite w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków.

Reprodukcja drukiem

NBP nie wyraża zgody na:

  • wykorzystywanie wizerunków znaków pieniężnych w reklamach używek, których nadużywanie może zagrażać zdrowiu lub życiu;
  • odwzorowywanie wizerunków znaków pieniężnych w sposób sugerujący ich niszczenie np. gniecenie, dziurawienie, przerywanie, cięcie;
  • składanie banknotów w różne kształty.

Z uwagi na konieczność zapewnienia przez NBP bezpieczeństwa obiegu banknotów, zgoda na wykorzystanie wizerunków banknotów jest obwarowana wymogiem jednostronnego reprodukowania, w wymiarach większych niż 125% lub mniejszych niż 75% w długości i w szerokości oryginalnych banknotów.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), na korzystanie z utworu konieczne jest uzyskanie zgody jego autora. Bez zezwolenia twórcy nie wolno wykorzystywać elementów lub całości dzieła, wprowadzonego do obiegu w charakterze prawnego środka płatniczego, bądź jego opracowania do celów innych niż związane z jego urzędową funkcją środka płatniczego.

W związku z powyższym, w celu uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunków banknotów lub monet należy skierować do NBP pismo zawierające następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy;
  • opis sprawy, tj.: jakie znaki pieniężne będą wykorzystane (banknot strona przednia/odwrotna, moneta awers/rewers, nominał); rodzaj przedsięwzięcia;
  • dla kogo realizowany jest projekt;
  • na jakich nośnikach będzie umieszczony projekt;
  • do pisma należy załączyć ostateczny projekt reklamy, a w przypadku filmów reklamowych – film lub scenopis obrazkowy (storyboard).

Ze względu na konieczność dokonania analizy projektu, wskazane jest przesłanie go, w miarę możliwości, na co najmniej 14 dni przed realizacją przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu zgody NBP należy skontaktować się z autorem projektu banknotu lub monety w celu uzyskania także jego zgody.

NBP nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunków banknotów lub monet.