Централните банки и технологиите обединяват сили в борбата срещу фалшифицирането на банкноти

9 Март 2004
Банка за международни разплащания (актуализирано с текуща информация)

В отговор на заплахата от нарастващата употреба на персонални компютри и средства за цифрови изображения за фалшифициране на банкноти, през м.май 2000 г. управителите на централните банки от групата G10 упълномощиха разработването от групата от централни банки на система за ограничаване на фалшифицирането чрез персонални компютри. На срещата си през март 2004 г. ръководителите отбелязаха важния напредък, който е постигнат в тази област.

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ) вече разработи Системата за ограничаване на фалшифицирането, която се състои от технологии срещу фалшифициране, които не позволяват улавянето или възпроизвеждането на изображения на защитени банкноти чрез персонални компютри или средства за цифрови изображения.

Отчитайки вредите, които фалшифицираната валута може да нанесе на потребителите и на цялата общественост, няколко водещи производители на хардуер и софтуер за персонални компютри доброволно започнаха да използват системата. Технологията не е в състояние да следи употребата на персонални компютри или средства за цифрови изображения, в които е внедрена, и потребителите няма да забележат разлика във функционирането или ефективността на продуктите, снабдени с тази технология.

Допълнителна информация може да се намери на уебсайта www.rulesforuse.org, в който се съдържат препратки към нормативни документи на различни страни, които регламентират възпроизвеждането на банкноти. В страните, в които новата технология ограничава възможността на потребителите да копират изображения на банкноти, централната банка (или съответният орган) ще предостави на разположение изображения на банкноти за целите на възпроизвеждането съгласно своите изисквания. Уебсайтът www.rulesforuse.org насочва потребителите към процедурите и източниците, от които могат да се получат изображения на банкноти в страните, които разполагат с такива.

Какво е групата ГЦБОФ (CBCDG)?

Мисията на ГЦБОФ е да проучва нововъзникващи заплахи за сигурността на банкнотите и да предлага решения, които да бъдат прилагани от органите, които ги емитират. ГЦБОФ е работна група от множество централни банки и органи, отговорни за печатането на банкноти.