ธนาคารกลางและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีร่วมมือกันต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตร

9 มีนาคม 2004
Bank for International Settlement (ธนาคารส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเงินระหว่างประเทศ)

ในการดำเนินการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลในการปลอมแปลงธนบัตร ซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังมีเพิ่มสูงขึ้น คณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G 10 ได้มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มธนาคารกลางไปดำเนินการจัดทำระบบป้องกันการปลอมแปลงเงินด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 และคณะผู้ว่าการธนาคารกลางได้รับรายงานความก้าวหน้าที่สำคัญในเรื่องนี้ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004

เวลานี้กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG)) ได้จัดทำระบบป้องกันการทำเงินปลอมขึ้นมาแล้ว ระบบนี้มีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมเงินซึ่งจะตรวจสอบและป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพเลียนแบบธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์

บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ชั้นนำหลายแห่งได้นำระบบนี้ไปใช้โดยความสมัครใจ เพราะตระหนักดีว่าเงินปลอมสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถที่จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลได้ และผู้บริโภคจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างในสมรรถนะหรือประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้แต่อย่างใด

โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rulesforuse.org ซึ่งมีลิงค์เชื่อมโยงถึงระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ในประเทศต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการทำภาพธนบัตร สำหรับประเทศที่เทคโนโลยีใหม่จำกัดความสามารถในการทำภาพเลียนแบบธนบัตรของผู้ใช้ ธนาคารกลาง (หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง) จะจัดทำภาพธนบัตรสำหรับให้นำไปใช้ทำภาพเลียนแบบตามข้อกำหนดที่วางไว้ และจะมีเว็บไซต์ www.rulesforuse.org นำทางผู้ใช้ไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการและศูนย์บริการภาพธนบัตรของประเทศที่มีบริการเหล่านี้

CBCDG คืออะไร

CBCDG มีพันธกิจในการตรวจสอบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเสถียรภาพหรือความมั่นคงของธนบัตร พร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกใช้ธนบัตรนำไปดำเนินการปฏิบัติให้เป็นผลจริง CBCDG เป็นกลุ่มทำงานของธนาคารกลางและหน่วยงานจัดพิมพ์ธนบัตรหลายแห่ง