การใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงเงินในผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายหรือไม่

เวลานี้หลายประเทศกำลังพิจารณาการออกกฎหมาย ตลอดจนถึงการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการ และข้อจำกัดในการนำสินค้าเข้าประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการปรึกษาหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมกับสภานิติบัญญัติของประเทศต่างๆ แต่ละประเทศ