ระบบ CDS ยอมให้หน่วยงานของรัฐเข้าแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคหรือไม่

ไม่เลย ระบบ CDS จัดทำขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้น คือ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลในการทำภาพธนบัตรขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบ CDS จะไม่ติดตามการใช้งานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลแต่อย่างใด และเวลานี้ยังมีองค์กรอิสระภายนอกที่ได้ทำการตรวจสอบระบบ CDS และรับรองว่าระบบ CDS ไม่มีผลในการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเลย