CDS คืออะไร

ระบบป้องกันการผลิตเงินปลอม (CDS) ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงเงิน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ ระบบนี้จะป้องกันไม่ให้มีการทำภาพธนบัตรขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์