ระบบ CDS จะทำให้ธนบัตรยากต่อการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือไม่

การคุ้มครองธนบัตรให้มีเสถียรภาพ ยากต่อการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบ สามารถทำได้โดยการใช้ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษหลายชั้น พร้อมด้วยลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในธนบัตรที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ออกใช้ธนบัตรในแต่ละประเทศจะมีโปรแกรมป้องกันการปลอมแปลง และมีความรับผิดชอบในการกำหนดลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่เหมาะที่สุดสำหรับธนบัตรของประเทศตนเอง ระบบ CDS เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกใช้ธนบัตรสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเงินจากเทคโนโลยีดิจิตัล