EUR
ยูโร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ธนาคารกลางของยุโรป

ประเทศ
กรีซ
กัวเดอลูป
ซานมาริโน
ดินแดนเฟรนช์เซาเทิร์นแอนด์แอนตาร์กติก
ประเทศสโลวาเกีย
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอนเทเนโกร
มอลต้า
มาย็อต
มาร์ตินิค
รียูเนียน
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
วาติกันซิตี้
สเปน
สโลวีเนีย
ออสเตรีย
อันดอร์ร่า
อิตาลี
เซนต์ปิแอร์ แอนด์ มีควิลอง
เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม
เฟรนช์เกียน่า
เยอรมนี
เอสโตเนีย
โปรตุเกส
โมนาโค
ไซปรัส
ไอร์แลนด์
ภาษาราชการ
กรีก
ดัทช์
บัลแกเรีย
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอลต้า
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
สเปน
สโลวัก
สโลวีน
อังกฤษ
อิตาลี
ฮังการี
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
เอสโตเนีย
โครเอเชีย
โปรตุเกส
โปแลนด์
โรมาเนีย
ไอร์แลนด์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

การทำลายรูปลักษณ์ของเงินสกุลยูโรถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ห้ามนำภาพธนบัตรของเงินสกุลยูโรไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ (เช่น ใช้ประกอบภาพหรือข้อความที่มีเนื้อหาลามกหรือการใช้ความรุนแรง) นอกจากนี้ยังห้ามทำภาพธนบัตรที่ละเมิดกฎลิขสิทธิ์ของธนบัตรยูโรด้วย

ข้อ 1 ในบทชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ ECB/2003/5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับตรวจสอบประเมินภาพธนบัตรที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และข้อ 2 ในบทพิจารณาตัดสิน ECB/2013/10 ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับตรวจสอบประเมินการทำภาพธนบัตรยูโรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตามหลักการแล้วเป็นเรื่องต้องห้าม ข้อ 2(3) ในบทพิจารณาตัดสิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบประเมินภาพธนบัตรที่เห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย และคาดว่าไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบ สำหรับกรณีอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันว่าการทำภาพธนบัตรนั้นๆ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือไม่

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

เรื่องนี้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของภาพธนบัตรจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเป็นภาพธนบัตรด้านเดียวหรือสองด้าน ปกติแล้วการทำภาพธนบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบทพิจารณาตัดสิน ECB/2013/10 และบทชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ECB/2003/5

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

ภาพธนบัตรดิจิตัลที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้จะต้องเป็นภาพที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์สองข้อต่อไปนี้ :

  • ความละเอียดของภาพ 72 จุดต่อนิ้ว หรือต่ำกว่านี้
  • มีคำว่า “SPECIMEN (“ตัวอย่าง“)” พิมพ์ขวางอยู่บนภาพในแนวเส้นทะแยงมุม และเป็นสีที่ตัดกัน – คำว่า “SPECIMEN (“ตัวอย่าง“)” ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 75% ของความยาวภาพธนบัตร และตัวอักษรจะต้องสูงอย่างน้อย 15% ของความกว้างของภาพธนบัตร