CHF
CHF
ฟรังก์สวิส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเทศ
ลิชเท่นสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์
ภาษาราชการ
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
เยอรมัน
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

โทรศัพท์ : +41 58 631 07 57
โทรสาร: +41 58 631 50 00
อีเมล: bargeld@snb.ch

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตธนบัตร

ห้ามเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของธนบัตร เพราะการทำเช่นนั้นอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนทั่วไป

การทำภาพธนบัตรเพียงบางส่วน เช่น ภาพศีรษะของบุคคล หรือภาพผลงานบนด้านหลังของธนบัตร อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตความสามารถในการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารกลางแห่งสวิตเซอร์แลนด์

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

เรามีเงื่อนไขกำหนดไว้ในเอกสาร “ใบคำแนะนำ” สำหรับผู้ประสงค์ที่จะจัดทำภาพธนบัตรที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับธนบัตรของจริง

สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เรามีบริการให้ยืมภาพธนบัตรในรูปดิจิตัล (ความละเอียด 150 จุดต่อนิ้ว) หรือใบธนบัตร (ซึ่งมีคำว่า “SPECIMEN” (“ตัวอย่าง”) พิมพ์ขวางอยู่บนภาพและธนบัตรในแนวเส้นทะแยงมุม) เราจะจัดส่งภาพและใบธนบัตรเหล่านี้ไปให้ต่อเมื่อผู้ประสงค์ที่จะใช้ภาพได้แจ้งเหตุผลของความต้องการที่จะทำภาพธนบัตร และยอมรับเงื่อนไขใน “สัญญา” ของเรา (โดยเซ็นชื่อยอมรับในหนังสือเงื่อนไขสัญญาแล้วส่งกลับคืนมา) แล้วเท่านั้น นอกจากนี้เรายังห้ามไม่ให้ผู้ยืมส่งต่อภาพหรือใบธนบัตรเหล่านี้ไปให้บุคคลที่สามเป็นอันขาด และจะต้องส่งวัสดุทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนไปที่ธนาคารกลางแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการจำกัดจำนวนผู้เข้าถึงวัสดุเหล่านี้ด้วย

ภาพขาวดำ แผ่นเพลต ภาพถ่าย สื่อบันทึกข้อมูลดิจิตัล ไฟล์กราฟิก สื่อบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลออพติคัล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการทำภาพธนบัตร ซึ่งอาจเป็นภาพประกอบบางส่วนหรือภาพประกอบทั้งหมด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะต้องนำไปทำลาย ขจัด หรือลบทิ้งให้หมดหลังจากใช้งานครั้งสุดท้ายแล้ว

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพธนบัตรดิจิตัลที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ จะต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • ความละเอียดของภาพ 72 จุดต่อนิ้ว หรือไม่เกินกว่านี้
  • มีคำว่า “SPECIMEN” (“ตัวอย่าง”) พิมพ์ขวางอยู่บนภาพธนบัตรในแนวเส้นทะแยงมุม และเป็นสีที่ตัดกัน และคำว่า “SPECIMEN” (“ตัวอย่าง”) จะต้องมีขนาดอย่างน้อย 75% และ 15% ของความยาวและความกว้างของภาพธนบัตรตามลำดับ