Vanliga frågor

CDS

Ett antal länder överväger lagstiftning, upphandlingspreferenser och importrestriktioner. De lagstiftande organen i de olika länderna ska konsulteras för ytterligare information.

Sedlarnas säkerhet åstadkoms genom en serie komplementerande säkerhetsdetaljer, tillsammans med allmänhetens undersökning av de synliga säkerhetsdetaljerna. Den utfärdande myndigheten i respektive land har program för förhindrande av förfalskning och har ansvar för att bestämma vilka säkerhetsdetaljer är mest lämpade för deras sedlar. CDS är ett sätt de utgivande myndigheterna kan använda för att förhindra digital förfalskning.

Trots att valutaförfalskning med hjälp av persondatorer och utrustning för digital bildframställning varierar från land till land har tekniska framsteg gjort förfalskning lättare. Även om den totala nivån på förfalskad valuta fortfarande är låg arbetar CBCDG både för att hindra att digital teknik används för förfalskning av valuta och för att skydda valutan.

Ledande tillverkare av maskin- och programvara för persondatorer har frivilligt antagit CDS eftersom de inser vilken skada falska pengar kan förorsaka deras kunder och allmänheten.

Konsumenterna kommer inte att märka någon skillnad i prestanda på de produkter som är utrustade med CDS. CBCDG:s representanter samarbetar med maskin- och programvarutillverkare för att se till att det inte blir någon märkbar effekt på deras produkter.

Nej. CDS utvecklades bara för att förhindra att persondatorer och utrustning för digital bildframställning används för obehörig reproduktion av sedlar. CDS spårar inte persondatorer eller utrustning för digital bildframställning. För att kontrollera och bekräfta att CDS inte på något sätt påverkar enskildas privatliv har CDS testats av oberoende part.

CDS är ett system som består av teknik för förhindrande av att med hjälp av persondatorer och utrustning för digital bildframställning fånga och reproducera bilder av skyddade sedlar. Det hindrar otillåten reproducering av sedlar och skyddar enskilda och företag från förluster i samband med att de tar emot förfalskad valuta.

CBCDG

Antiförfalskningsteknik, som stöds av CBCDG, hindrar förfalskning på digital väg och genom att hindra tillverkning av falska sedlar, minska förlusterna för enskilda och företag som kan få dem.

Valutaförfalskning är ett brott. Falska sedlar har inget värde.
Medan den ekonomiska förlusten av valutaförfalskning för samhället i allmänhet är begränsad är det enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter någon som tagit emot falska sedlar. Förfalskning av valuta kan också underminera förtrroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Centralbankerna bekämpar förfalskning genom att utforma och ge ut väl skyddade sedlar och göra allmänheten uppmärksam på dem för att begränsa förluster som enskilda personer och företag kan åsamkas om de tar emot förfalsningar.

Central Bank Counterfeit Deterrence group (CBCDG) är en grupp av 32 centralbanker och myndigheter för sedeltryckning som är organiserad på uppdrag av centralbankscheferna i G10-länderna. Gruppens uppgift är att undersöka gemensamma hot som uppstår mot sedlars säkerhet och föreslå lösningar som kan implementeras av de utfärdande myndigheterna.

CBCDG stöder och utnyttjar teknik som hindrar att digital utrustning kan användas för valutaförfalskning.

De 32 deltagande centralbankerna är från följande 31 länder: Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Europeiska centralbanken är också deltagare.

Centralbankscheferna för G10 representerar följande 11 länder: Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.