คำถามที่มีผู้ถามบ่อย

CDS

เวลานี้หลายประเทศกำลังพิจารณาการออกกฎหมาย ตลอดจนถึงการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการ และข้อจำกัดในการนำสินค้าเข้าประเทศ ทั้งนี้ ควรมีการปรึกษาหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมกับสภานิติบัญญัติของประเทศต่างๆ แต่ละประเทศ

การคุ้มครองธนบัตรให้มีเสถียรภาพ ยากต่อการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบ สามารถทำได้โดยการใช้ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษหลายชั้น พร้อมด้วยลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในธนบัตรที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ออกใช้ธนบัตรในแต่ละประเทศจะมีโปรแกรมป้องกันการปลอมแปลง และมีความรับผิดชอบในการกำหนดลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่เหมาะที่สุดสำหรับธนบัตรของประเทศตนเอง ระบบ CDS เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกใช้ธนบัตรสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเงินจากเทคโนโลยีดิจิตัล

ความแพร่หลายในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลเพื่อปลอมแปลงเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทำให้การปลอมธนบัตรทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการทำเงินปลอมยังคงแพร่หลายไม่มากนัก แต่ CBCDG มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการปลอมแปลงธนบัตร และเพื่อคุ้มครองเสถียรภาพของเงิน ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง

บริษัทผู้ผลิตชั้นนำในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ได้นำระบบ CDS ไปใช้โดยสมัครใจ เพราะตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่อาจรับเงินปลอมมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้บริโภคจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างในสมรรถนะการทำงานของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งระบบ CDS เลย และผู้แทนของ CBCDG ได้ร่วมมือประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งหลายเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งระบบดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ไม่เลย ระบบ CDS จัดทำขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้น คือ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลในการทำภาพธนบัตรขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบ CDS จะไม่ติดตามการใช้งานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลแต่อย่างใด และเวลานี้ยังมีองค์กรอิสระภายนอกที่ได้ทำการตรวจสอบระบบ CDS และรับรองว่าระบบ CDS ไม่มีผลในการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเลย

ระบบป้องกันการผลิตเงินปลอม (CDS) ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงเงิน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ ระบบนี้จะป้องกันไม่ให้มีการทำภาพธนบัตรขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

CBCDG

CBCDG สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงเงินจากอุปกรณ์ดิจิตัล การป้องกันการผลิตธนบัตรปลอมจะมีผลช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่อาจรับธนบัตรปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ธนบัตรปลอมเป็นเงินที่ไม่มีค่า

การปลอมแปลงเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับคนในสังคมโดยรวมไม่มากนักก็จริงอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจและคนทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพราะไม่มีใครจะมาชดใช้เงินที่สูญเสียไปให้แก่ผู้ที่รับธนบัตรปลอม นอกจากนี้การปลอมแปลงเงินยังอาจทำลายความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงิน ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับเงินสดในการซื้อขายสินค้า
กลุ่มธนาคารกลางมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงเงิน โดยออกแบบและออกใช้ธนบัตรที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ์อย่างดี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการสังเกตและตรวจสอบธนบัตร เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (CBCDG) เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยธนาคารกลางและหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่จัดพิมพ์ ธนบัตร 32 แห่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามคำขอของคณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G10 กลุ่ม CBCDG มีพันธกิจในการตรวจสอบการกระทำที่เป็นปัญหาที่ก่อตัวขึ้นทั่วไป ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเสถียรภาพหรือความมั่นคงของธนบัตร พร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ออกใช้ธนบัตรนำไปดำเนิน การปฏิบัติให้เป็นผลจริง

CBCDG สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อต่อต้านการใช้อุปกรณ์ประมวลภาพดิจิตัลในการปลอมแปลงธนบัตร

ธนาคารกลางที่เป็นสมาชิก 32 แห่งมาจากประเทศต่างๆ 31 ประเทศ ดังนี้คือ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย แคนาดา ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และยังมีธนาคารกลางของยุโรปร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วย

คณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G10 เป็นตัวแทนของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ 11 ประเทศ ดังนี้คือ เบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.