Najczęściej zadawane pytania

CDS

Szereg krajów rozważa uchwalenie przepisów oraz wprowadzenie preferencyjnych zasad zaopatrzenia i restrykcji importowych w tym zakresie. Dodatkowe informacje można uzyskać od właściwych organów legislacyjnych.

Bezpieczeństwo banknotów zapewnia szereg uzupełniających się zabezpieczeń oraz kontrolowanie widocznych zabezpieczeń przez użytkowników banknotów. Organy emisyjne w każdym kraju mają własne programy powstrzymywania fałszerstw i odpowiadają za wybór najwłaściwszych zabezpieczeń swoich banknotów. System CDS jest jedną z możliwych technik ochrony, które organy emisyjne stosują w celu powstrzymywania fałszerstw cyfrowych.

Chociaż w poszczególnych krajach w różnym stopniu wykorzystuje się komputery osobiste i narzędzia cyfrowej obróbki obrazu do fałszowania pieniędzy, postęp techniczny spowodował, że proceder ten jest łatwiejszy niż kiedyś. Ogólny poziom fałszerstw pieniądza jest wprawdzie niski, ale CBCDG pracuje zarówno nad uniemożliwieniem użycia technik cyfrowych do fałszowania banknotów, jak i nad ochroną bezpieczeństwa pieniądza.

Wiodący producenci sprzętu i oprogramowania komputerowego dobrowolnie wdrożyli system CDS, zdając sobie sprawę ze szkód, jakie fałszywe pieniądze mogą wyrządzić ich klientom i ogółowi społeczeństwa.

Użytkownicy nie powinni zauważyć żadnej różnicy w parametrach operacyjnych komputerów osobistych wyposażonych w system CDS. Przedstawiciele CBCDG współpracują z producentami sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu zapewnienia, że system CDS nie spowoduje zauważalnej różnicy w działaniu tych produktów.

Nie. System CDS został opracowany w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym reprodukcji banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, ale nie jest w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników tych komputerów i aplikacji. Testy systemu przeprowadzone przez niezależne jednostki potwierdziły, że w żaden sposób nie narusza on prywatności użytkowników.

System przeciwdziałania fałszerstwom znany jako system CDS (ang. Counterfeit Deterrence System) obejmuje rozwiązania informatyczne uniemożliwiające rejestrację i reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. System ten uniemożliwia reprodukowanie banknotów bez zezwolenia, chroniąc osoby prywatne i przedsiębiorstwa przed stratami, które poniosłyby przyjmując fałszywe pieniądze.

CBCDG

Rozwiązania promowane przez CBCDG dotyczą fałszerstw popełnianych przy użyciu narzędzi cyfrowych. Uniemożliwienie produkcji fałszywych banknotów zapobiega ponoszeniu strat przez osoby i przedsiębiorstwa, które mogłyby nieopatrznie przyjąć takie banknoty.

Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem. Fałszywe banknoty są bezwartościowe.

Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

W celu przeciwdziałania fałszerstwom, a tym samym ograniczenia strat, jakie osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogą ponieść wskutek przyjęcia fałszywych pieniędzy, banki centralne projektują i emitują banknoty ze skutecznymi zabezpieczeniami oraz informują społeczeństwo, jak odróżnić je od falsyfikatów.

CBCDG (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group), czyli Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza, to grupa robocza utworzona na wniosek prezesów banków centralnych krajów G-10 przez 32 banki centralne i instytucje nadzorujące drukarnie banknotów. Misją Grupy jest analizowanie pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa banknotów i proponowanie rozwiązań, wdrażanych następnie przez organy emisyjne

Grupa promuje i rozpowszechnia techniki uniemożliwiające użycie sprzętu cyfrowego do fałszowania banknotów.

Należą do niej 32 banki centralne z następujących 31 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do CBCDG należy także Europejski Bank Centralny.

Prezesi banków centralnych krajów grupy G-10 reprezentują następujących 11 państw: Belgię, Francję, Holandię, Japonię, Kanadę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.